І. В нашім садочку проводим багато

Радісних годин

Тут виростати – для кожного свято,

Бо наш садочок – номер один!

 

ІІ. Радість безмежна для мами і тата

Якщо їх донька маленька  чи син

Ходить в садочок, наче на свято,

Бо наш садочок – номер один!

 

                                              ІІІ. «Зірочкой» нашой діти зігріті,

                                                    Наче у найрідніший з родин,

                                                     Бачте,здоров’я щічки налиті,

                                                       Бо наш садочок – номер один!

 

                                                        Приспів:

                                                        Зірочка,Зірочка,

                                                         Рідний наш дім!

                                                           Любий садочок –

                                                       Номер один!


 

УКРАЇНА

МИРНОГРАДЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

_______________                                    Мирноград                                     №________

 

Про внесення змін до Статуту

дошкільного навчального закладу

№ 1 «Зірочка» Димитровської міської

ради Донецької області

 

На виконання Закону України  «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», керуючись Постановою Верховної ради України від 12.05.2016 №1353-VIII «Про перейменування деяких населених пунктів», Постановою Верховної ради України від 12.05.2016 №1353-VIII «Про перейменування деяких населених пунктів». Відповідно до наказу Міністерства освіти України від 07.04.1994р. № 944 «Про затвердження Типового статуту дошкільного виховного закладу», Положенням про дошкільний навчальний заклад України затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року, ст. ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мирноградська міська рада, -

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Перейменувати «дошкільний навчальний заклад № 1 «Зірочка» Димитровської міської ради Донецької області» у «дошкільний навчальний заклад   №  «Зірочка» Мирноградської міської ради Донецької області».

         2. Внести зміни до Статуту дошкільний навчальний заклад № 1 «Зірочка» Мирноградської міської ради Донецької області, затвердивши його у новій редакції (додається).

3. Забезпечити внесення змін до відомостей про дошкільний навчальний заклад № 1 «Зірочка» Мирноградської міської ради Донецької області, які містяться в Єдиному державному реєстрі у встановленому законодавством порядку протягом   10 днів з дня ухвалення даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з освіти, культури, духовності, молоді, фізкультури та спорту, організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Прокопову Т.Ф.

 

Міський голова                                                                            О.Л.Брикалов

 

                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                       рішенням Мирноградської  міської ради

                                                                                        __________  №_____________

                                                                                            

                                                                                       Міський голова

                                                                                       _______________ О.Л.Брикалов

                                                                               

                                      

Статут

дошкільного навчального

закладу № 1 «Зірочка»

Мирноградської міської ради

Донецької області

 

(викладений у новій редакції)

 

 

м. Мирноград

2016

                                                    

     

        Додаток до рішення

                   Мирноградської  міської ради

                                                                                                      ____________ № _________

 

1.  Загальні положення

 

             1.Дошкільний навчальний заклад № 1 ”Зірочка” Мирноградської міської ради Донецької області (далі за текстом – дошкільний навчальний заклад)  є  комунальним дошкільним навчальним закладом комбінованого типу.

             2. Засновником дошкільного навчального закладу є Мирноградська міська рада, яка здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

             3. Юридична  адреса  дошкільного  закладу:   85323,  Донецька область, місто Мирноград, вул. Дарко, 12

            4.Скорочена назва: Мирноградський ДНЗ № 1 «Зірочка».

          5.Дошкільний навчальний заклад у своїй  діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту ” , “Про дошкільну освіту”, Положенням про дошкільний навчальний заклад України (далі - Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

          6. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, бланки з власними реквізитами, може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства.

           7.Головною метою дошкільного навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

          8. Діяльність дошкільного навчального закладу спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, розумового і духовного розвитку дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту, корекцію фонетико-фонематичних недоліків розвитку мовлення.

         9. Дошкільний навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетентності, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним статутом.

         10.Дошкільний навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством та державою за: 

             реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України “Про дошкільну освіту ” ;

               забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних    вимог до її    змісту, рівня і обсягу;

              дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

 

         11. Взаємовідносини    між   дошкільним    закладом   і   юридичними та   фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.               

 

                2.  Комплектування дошкільного закладу

 

          1.  Дошкільний заклад розрахований на 75 місць.

             2. Групи комплектуються за віковими ознаками: групи раннього віку(різновікові), групи дошкільного віку – одновікові.

            3.У дошкільному навчальному закладі функціонують групи загального розвитку, при потребі можуть організовуватися групи компенсуючого типу.

           4.Дошкільний навчальний заклад має групи з денним режимом перебування, при потребі може організовувати цілодобову групу, групу короткотривалого перебування дітей або приймати дітей з короткотривалим режимом перебування.

          5.Наповнюваність груп дітьми встановлюється відповідно до норм в групах раннього віку - 15 чоловік,  в групах дошкільного віку - 20 чоловік.

           6. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснює завідувач дошкільного навчального закладу на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють протягом календарного року. Для зарахування дитини в дошкільний заклад необхідно надати:

                    - медичну довідку про стан здоров’я;

                    - медичну довідку про епідеміологічне оточення;

                    - свідоцтво про народження дитини;

                    - документ для звільнення від батьківської плати.

          7.За дитиною  зберігається місце у дошкільному навчальному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

          8.Відрахування дитини із дошкільного навчального  закладу може здійснюватись за бажанням батьків, або осіб які їх замінюють, на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному навчальному закладі цього типу, у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом  двох місяців.

          9. Термін письмового повідомлення батьків або осіб, які їх замінюють про відрахування дітей - не менш ніж за 10 календарних днів. Забороняється безпідставне відрахування дітей із дошкільного навчального закладу.

          10. З метою соціалізації дітей, надання консультативної допомоги батькам у вихованні та розвитку дитини педагоги дошкільного навчального закладу здійснюють  соціально-педагогічний   патронаж    дітей,    які  не   відвідують  дошкільний  заклад, за графіком, затвердженим завідувачем дошкільного закладу.

                       3. Режим роботи дошкільного навчального закладу

                      

1.Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні - субота, неділя, святкові дні тощо. 

         2. Щоденний графік роботи дошкільного навчального закладу:

початок – о 6.00  годині ранку,

          закінчення роботи закладу – о 17.30 годині вечору,

         3.Щоденний  графік роботи груп дошкільного закладу - з 7-00 до 17-30,      

                    

                   4.Організація навчально-виховного процесу

 

          1.Навчальний рік у дошкільному навчальному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

          2. Дошкільний навчальний  заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік і  період оздоровлення.

          3.План роботи дошкільного навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу,   затверджується      керівником дошкільного навчального закладу    і    погоджується  з    відділом     освіти.   План       роботи        дошкільного   навчального закладу на оздоровчий період погоджується  з відділом освіти Мирноградської міської ради.

          4.У дошкільному навчальному  закладі визначена українська мова навчання і виховання дітей.

          5.Навчально-виховний процес здійснюється за програмами, затвердженими Міністерством  освіти і науки України.

          6. Дошкільний навчальний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямками: гуманітарний, морально - патріотичний, математичний,  фізкультурно - оздоровчий.

7.Дошкільний навчальний заклад може надавати додаткові освітні послуги, які не визначені Державною базовою програмою, на підставі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.

 

                   5. Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі 

 

        1.Порядок забезпечення продуктами харчування визначається відділом освіти міської ради на основі тендерних угод з торгівельними організаціями, що несуть відповідальність за якість продуктів харчування.

         2. У дошкільному закладі встановлено 3-разове харчування.

         3.Контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних умов, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання,  дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичну сестру та керівника дошкільного навчального закладу.

 4.Примірне двотижневе меню на зимово-весняний період та літньо-осінній період погоджується з Управлінням Держпродспоживслужби у Красноармійському районі та затверджують начальником відділу освіти Мирноградської міської ради.

 

         6. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі.

 

1.Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі здійснюється на безоплатній основі медичними сестрами, які входять до штату дошкільного навчального закладу та лікарями – педіатрами центральної амбулаторії комунального закладу «Мирноградський центр первинної медико-санітарної допомоги»,  передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, організацію заходів для госпіталізації (у разі показань) та інформування про це батьків або осіб, які їх замінюють. Медичні огляди проводяться відповідними спеціалістами Мирноградської Центральної міської лікарні  згідно з графіками, затвердженими завідувачем центральної амбулаторії та погодженими з відділом освіти міської ради.

2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов'язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров'я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

3. Дошкільний навчальний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

                             

                                       7. Учасники навчально-виховного процесу.

 

         1.Учасниками навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі є діти   дошкільного віку, керівник, заступники керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователя та санітарки, батьки та особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

        2.За успіхи в роботі встановлюються форми матеріального та морального заохочення відповідно до чинного законодавства.

       3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

        безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку  виховання і навчання;

                захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди  її   здоров’ю,  моральному та  духовному  розвитку;

                захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

                здоровий спосіб життя.   

  4. Права батьків або осіб, які їх замінюють:

   обирати і бути обраними до органів громадського  самоврядування

закладу;

                  звертатися до відповідних органів управління  освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей.

                  брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

                  відмовлятися від запропонованих  додаткових освітніх послуг;

                  захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

                  інші права, що не суперечать законодавству України.

 

    Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:

своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку;

  своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

слідкувати за станом здоров’я дитини;

                  інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

  5.На посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу приймається особа, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а саме: освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, спеціаліста, бакалавра або молодшого спеціаліста (до введення в дію Закону України "Про освіту" - вищу або середню спеціальну освіту), а також стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки..

       6.Трудові відносини регулюються законодавством України  про працю, Законами України “Про освіту ”, “Про дошкільну освіту ”, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.Педагогічні працівники мають право:

        на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи   з   дітьми;

        брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

        на підвищення кваліфікації, участь в методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

        проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

        вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

        на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

        об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

        на захист професійної честі  та власної гідності;

         інші права, що не суперечать законодавству України.

8.Педагогічні працівники зобов’язані:

виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови    трудового договору;

дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської  моралі,

       поважати гідність дитини та її батьків;     

       забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять  її здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства;

      брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних  з  підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної  культури;   

      виконувати накази та розпорядження керівництва;

      інші обов’язки, які не суперечать законодавству України.

              Права, обов’язки та соціальні гарантії інших працівників дошкільного навчального закладу регулюються трудовим законодавством та правилами внутрішнього розпорядку закладу.

                          9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до дошкільного закладу завідуючим.

  10. Працівники дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров'я дитини згідно із законодавством. 

       11.  Працівники дошкільного закладу у відповідності до статі 26 Закону України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення ” проходять періодичні безоплатні медичні огляди у Мирноградській центральній міській лікарні за графіком,встановленим Управлінням Держпродспоживслужби у Красноармійському районі, з визначенням періодичності для конкретної категорії працівників.

       12. Педагогічні працівники дошкільного навчального закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних  працівників України, затвердженого Міністерством освіти i науки України.

 

                                          8. Управління дошкільним закладом.

 

       1.Управління дошкільним навчальним закладом здійснюється відділом освіти Мирноградської міської ради.

      2.Безпосереднє керівництво роботою дошкільного навчального закладу здійснює його  завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти з дотриманням чинного законодавства.

                 

 Керівник дошкільного навчального закладу:

           відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту» та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

          здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного  закладу;

         діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

         розпоряджається в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу і відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

        приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

        видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх   виконання;

        затверджує штатний розклад за погодженням із засновником дошкільного закладу;

        контролює організацію харчування  і медичного обслуговування дітей;

        затверджує посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

        забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил   техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

        контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів  розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним   особливостям, здібностям і потребам;

         підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

         організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх  замінюють;

         щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово - господарську діяльність дошкільного навчального закладу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

3.Постійно діючий колегіальний орган у дошкільному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медична сестра, запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, батьки або особи, які їх замінюють.

           Головою педагогічної ради є завідуючий дошкільним закладом.

                                       

                                                 Педагогічна рада закладу:

 

  розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

  організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої  ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

 приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб дошкільного закладу. Кількість засідань педагогічної ради становить – 4 на рік.

         4.Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, що скликаються не рідше, ніж один раз на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників дошкільного закладу – 20 чоловік, від  батьків - 8 чоловік. Термін їх повноважень становить один рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Загальні збори: приймають статут, зміни і доповнення; обирають раду дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень; заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування; розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності дошкільного закладу; затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.

 

Загальні збори:

 вносять пропозиції перед засновником, щодо змін та доповнень до статуту;

 обирають раду дошкільного закладу; її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

 заслуховують звіт керівника закладу, голови ради дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

 розглядають питання навчально - виховної, методичної та фінансово -господарської  діяльності дошкільного закладу;  

           обирають раду дошкільного закладу; її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

           затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку дошкільного закладу.  

     5.У період між загальними зборами  діє рада дошкільного закладу. Кількість засідань ради – за потребою.

      Засідання ради дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

     Рада   закладу   організує  виконання   рішень   загальних   зборів,  розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

         6. У дошкільному навчальному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування,  який формується з представників   підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою  залучення громадськості до вирішення  проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи дошкільного закладу.

          Піклувальна рада у складі 7-15 осіб створюється за рішенням загальних зборів. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається за доцільністю, але не менше ніж 4 рази  на рік.

                         Основними завданнями піклувальної ради є:

        співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у дошкільному закладі;

        сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази дошкільного закладу;

        сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;  

        сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу; 

організація дозвілля та оздоровлення дітей і працівників дошкільного закладу;         стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

           всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;                        

          сприяння соціально - правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

9. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу.

 

        1.  Джерелами фінансування дошкільного закладу є кошти:

  місцевого бюджету у розмірі,  передбаченому нормативами фінансування;

                батьків або осіб, які їх замінюють;

               добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб.

        2. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану бухгалтерію.

        3.Матеріально-технічна база дошкільного закладу включає будівлі, споруди, земляні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі дошкільного закладу і централізованої бухгалтерії

        4.Дошкільний заклад  має право  отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб.

                   

10. Контроль за діяльністю дошкільного закладу.

 

         1.Основною формою контролю за діяльністю дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться 1 раз на 10 років у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.Контроль за дотриманням дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється засновником та відділом освіти Димитровської міської ради.

3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом встановлюється відділом освіти Мирноградської міської ради.

        

 11. Реорганізація та ліквідація дошкільного закладу.

 

1. Рішення про реорганізацію і ліквідацію дошкільного закладу приймається засновником за згодою територіальної громади міста або на підставі результатів міського референдуму.

 

 

       

Секретар міської ради                                      О.Г.Пономаренко

 

 

 

 

 

 

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

до проекту рішення Мирноградської міської ради

 

Про внесення змін до Статуту

дошкільного навчального закладу

№ 1 «Зірочка» Димитровської міської

ради Донецької області

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ:                           Відділ освіти Мирноградської міської ради

 

 

Начальник відділу освіти                                                 Н.М. Лійка

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради                                                     Т.Ф. Прокопова

 

Голова постійної комісії з питань

правового захисту населення, законності,

правопорядку, свободи слова та

депутатської етики                                                                    О.М.Шайдулліна

 

 

Начальник сектору юридичного

забезпечення виконавчих органів ради                                    А.А.Поповський

                                                                                                                                     

Заступник міського голови

з питань діяльності

виконавчих органів ради –

керуючий справами

виконавчого комітету міської ради                                                 Н.А.Маслова

 

 

Секретар міської ради                                                                  О.Г.Пономаренко